Vytýkací dopis

Při rozvázání pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit celou řadu povinností. Jednou z nich je vyhotovení a doručení tzv. vytýkacího dopisu nebo napomenutí.

Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat.

Vytýkací dopis, tedy upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností podle § 52 písm. g) zákoníku práce, musí být z formálního hlediska vyhotoven písemně (zaslání e-mailem by bylo nedostatečné), podepsán osobou oprávněnou v těchto věcech jednat za zaměstnavatele a musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Jako nejvhodnější se s ohledem na jednoduchost samozřejmě jeví předání zaměstnanci přímo na pracovišti.

Z pohledu obsahu pak je nutné, aby ve vytýkacím dopise bylo uvedeno skutkové vymezení jednání, ve kterém zaměstnavatel spatřuje porušení povinností zaměstnance (vždy určitým způsobem, tedy s uvedením konkrétních okolností, dat, čísel apod.). Naopak není vůbec nutné, aby zaměstnavatel v rámci vytýkacího dopisu jakkoliv hodnotil závažnost takového porušení nebo se věnoval právní kvalifikaci.

Vzory smluv k okamžitému použití naleznete na www.VzoroveDokumenty.cz.

Druhou podstatnou náležitostí je pak upozornění zaměstnance na možnost výpovědi v případě, že se bude jednat o soustavné méně závažné porušování povinností, tedy že se zaměstnanec dopustí alespoň 3 porušení povinnosti (může se jednat o odlišné povinnosti). Obecně pak musí zaměstnavatel předat zaměstnanci vytýkací dopis nejpozději při méně závažném porušení povinnosti, které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následovala výpověď. V praxi tak k výpovědi postačí, pokud například zaměstnanec dvakrát přijde pozdě do práce, poté obdrží vytýkací dopis s upozorněním na možnou výpověď, a přesto se do 6 měsíců dopustí dalšího prohřešku, třeba přes zákaz odešle soukromý e-mail (to vše za předpokladu, že takové jednání není obecně zaměstnavatelem tolerováno).

V případě, že zaměstnavatel kvalifikuje jednání zaměstnance jako neuspokojivé pracovní výsledky, musí mu taktéž nejprve předat vytýkací dopis s výzvou k jejich odstranění.  Z hlediska obsahu musí tento vytýkací dopis také obsahovat popis jednání, ve kterém jsou spatřovány neuspokojivé pracovní výsledky, a lhůta k nápravě. Naopak ale nemusí obsahovat upozornění na možnost výpovědi, byť to lze s ohledem na možnost záměny s porušováním povinností doporučit.

Vzorové dokumenty ke stažení na www.VzoroveDokumenty.cz
 vzory smluv, oznámení, dokumentů připravené odborník s garancí právní jistoty

Dokument Cena vč. DPH
Smlouva o nájmu bytu 299 Kč
Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbou 199 Kč
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 299 Kč
Smlouva o dílo 129 Kč
Stanovy akciové společnosti 299 Kč