Pravopis

Jazyk hraje v našem životě mimořádnou roli. Ať jej užíváme obratně a zkušeně, nebo spíše nejistě a s nedostatky, vždy tak činíme do jisté míry veřejně – nemáme kam ustoupit, za co se schovat, čím svou mateřštinu nahradit. Přitom mimo vši pochybnost platí, že užívat jazyka kultivovaně a přiléhavě nám může otevřít mnohé dveře: i pouhou dobrou znalostí češtiny si lze získat respekt přátel a kolegů a samozřejmě také tiché uznání obchodních partnerů. Její dobrou formu navíc bezpečně rozpoznají i ti, kteří se třeba sami vyjadřují jen nedbale, bez nejmenšího úsilí o přesnost, správnost a eleganci.

Všichni víme, že naučit se jakýkoliv cizí jazyk tak, abychom mluvili jako rodilí mluvčí, je práce na celý život. Prací na celý život je ovšem i naučit se dobře užívat jen „pouhou” češtinu – a to nejen pro její rozsah (věděli jste, že průměrný Čech aktivně užívá méně než tři procenta české slovní zásoby?), ale i pro její stálou proměnlivost.

Ani dobrý znalec češtiny však ještě nemusí mít vyhráno, pokud stojí před úkolem vytvořit kultivovaný písemný – ať už papírový, nebo elektronický – dokument. K jazykovému projevu se přidávají formální náležitosti týkající se rozvržení textu na stránce, volba vhodného písma, zásady tvoření odstavců a umísťování adres, nadpisů, poznámek apod. A není dobré to podcenit i v písemném projevu beze zbytku platí, že první dojem je zásadní.

Existují zkrátka dobré důvody se v oblasti tvorby dokumentů stále vzdělávat. A právě tomu slouží tento kurz. Jeho cílem je stručně a jasně (někdy i za cenu určitých dílčích zjednodušení) vyložit vybrané jevy z různých oblastí psaní textů. Je třeba dopředu přiznat, že ani jeho svědomité absolvování není zárukou toho, že byste snad v budoucnu v češtině o ničem nepochybovali: na to je látka příliš obsáhlá a možnosti našich výkladů příliš omezené.


Nechybujte!
On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny – Pravopis a stylistika v písemném projevu

News

65/2010 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti
05.08.2010 | Verlag Dashöfer
2. Poskytované osobní údaje zahrnují, jsou-li k dispozici, příjmení, křestní jména, dřívější jména, jiná jména, další používaná jména, alternativní pravopis jmen, pohlaví, datum a místo narození, nynější a předchozí občanství, číslo pasu, čísla jiných osobních dokladů a daktyloskopické údaje, jakož i popis okolností vyvolávajících domněnku uvedenou v odstavci 1.
22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001
01.01.1977 | Verlag Dashöfer
(6) Při zápisu příjmení žen se užívá tvarů odpovídajících pravidlům českého pravopisu. § 21 Zkratky Zkratek lze v matričních zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu.
22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001
28.03.1977 | Verlag Dashöfer
(6) Při zápisu příjmení žen se užívá tvarů odpovídajících pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. § 21 Zkratky Zkratek lze v matričních zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu.
Základní práce s Excelem 2010
13.03.2012 | Verlag Dashöfer
Karta Revize je určena pro kontrolu pravopisu, práci s komentáři, zámek a sdílení listů a sešitu.
140/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
22.12.1965 | Verlag Dashöfer
Také k listinám přiloženým v pravopisu má být připojen uvedený potřebný počet opisů nebo jiných rozmnožení.
97/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
08.07.1960 | Verlag Dashöfer
úplné vyhotovení rozhodnutí, jakož i potvrzení o právní moci rozhodnutí, pokud to nevyplývá z rozhodnutí samého; b) listiny v pravopise nebo ověřené opisy listin, z nichž vyplývá, že bylo včas, alespoň jednou a zákonným způsobem doručeno předvolání osobě, jíž byla v rozhodnutí uložena nějaká povinnost a která se řízení nezúčastnila; c) překlady listin, uvedených pod písmenem a) a b), ověřené podle článku 9 odstavce 2.
27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
28.01.2016 | Verlag Dashöfer
3.2 Software pro rozvoj českého jazyka – slovní zásoby, pravopisu, syntaxe
270/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
25.08.2017 | Verlag Dashöfer
3.2 Software pro rozvoj českého jazyka – slovní zásoby, pravopisu, syntaxe