Plná moc k zastupování – vzor

Vzor – Plná moc

Další vzorové smlouvy podle nového občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích naleznete v on-line publikaci Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.

 

 

Plná moc

 

Podepsaná společnost:

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 43 432

se sídlem: Neustupného 1836, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12344

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

 

tímto zmocňuje:

Janu Koroptvičkovou, nar. 15. 12. 1977

bytem: Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00

zaměstnankyni společnosti Alfa, s. r. o.

 

aby ji zastupovala ve všech právních věcech spojených s provozními a administrativními záležitostmi společnostmi Alfa, s. r. o., přičemž je oprávněna uskutečňovat právní jednání a zavazovat společnost Alfa, s. r. o. do hodnoty plnění ve výši 50 000 Kč. Zmocněnec není oprávněn zcizovat či jinak zatěžovat majetek společnosti Alfa, s. r. o., podepisovat směnky, vystavovat ručitelská prohlášení či jiným obdobným způsobem zavazovat společnost Alfa,
s. r. o.

 

Tato plná moc se vystavuje s účinností do 31. 12. 2014.

 

 

V Praze dne …………………

 

 

…………………………………………

           Alfa s. r. o.

František Novák

             jednatel

 

Další vzorové dokumenty a vzory smluv jsou na www.vzorovedokumenty.cz ke stažení během chvíle. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.