Plná moc k zastupování – vzor

Vzor – Plná moc

Další vzorové smlouvy podle nového občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích naleznete v on-line publikaci Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.

 

 

Plná moc

 

Podepsaná společnost:

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 43 432

se sídlem: Neustupného 1836, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12344

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

 

tímto zmocňuje:

Janu Koroptvičkovou, nar. 15. 12. 1977

bytem: Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00

zaměstnankyni společnosti Alfa, s. r. o.

 

aby ji zastupovala ve všech právních věcech spojených s provozními a administrativními záležitostmi společnostmi Alfa, s. r. o., přičemž je oprávněna uskutečňovat právní jednání a zavazovat společnost Alfa, s. r. o. do hodnoty plnění ve výši 50 000 Kč. Zmocněnec není oprávněn zcizovat či jinak zatěžovat majetek společnosti Alfa, s. r. o., podepisovat směnky, vystavovat ručitelská prohlášení či jiným obdobným způsobem zavazovat společnost Alfa,
s. r. o.

 

Tato plná moc se vystavuje s účinností do 31. 12. 2014.

 

 

V Praze dne …………………

 

 

…………………………………………

           Alfa s. r. o.

František Novák

             jednatel

 

Další vzorové dokumenty a vzory smluv jsou na www.vzorovedokumenty.cz ke stažení během chvíle. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.

Articles

82/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
17.08.2000 | Verlag Dashöfer
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí i pro případy, kdy k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Článek 27 Vznikne-li nárok na pohřebné podle právních předpisů obou smluvních států, je příslušným k poskytnutí pohřebného nositel toho smluvního státu, jehož právním předpisům zemřelý podléhal z důvodu výdělečné činnosti v době úmrtí nebo na jehož území měl nevýdělečně činný zemřelý bydliště.
73/2004 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
29.06.2004 | Verlag Dashöfer
Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 18. března 2004, byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství, depozitáře Smlouvy, dne 31. března 2004.
69/2004 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
07.06.2004 | Verlag Dashöfer
(iii) uložení listiny o ukončení této smlouvy spolu s datem jejího uložení a datem, k němuž vstupuje v platnost; a b) předá ověřené kopie této smlouvy všem signatářským státům a všem státům přistupujícím k této smlouvě; c) bude mít v úschově originální text této smlouvy a plné moci, které byly předloženy.
88/2008 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení 296/1991 Sb., 529/1992 Sb., 105/1993 Sb., 26/1994 Sb., 10/1998 Sb., 11/1998 Sb., 340/1999 Sb., 23/2002 Sb. m. s., 44/2002 Sb. m. s., 20/2004 Sb. m. s., 21/2004 Sb. m. s., 22/2004 Sb. m. s., 41/2005 Sb. m. s., 36/2006 Sb. m. s. a 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
30.12.2008 | Verlag Dashöfer
(a) Orgán pro mezinárodní rešerši je příslušný k provádění doplňkových mezinárodních rešerší, jestliže je jeho připravenost k této činnosti uvedena v příslušné dohodě podle článku 16(3)(b) a podléhá omezením a podmínkám stanoveným touto dohodou. (b) Orgán pro mezinárodní rešerši provádějící mezinárodní rešerši podle článku 16(1) vzhledem k mezinárodní přihlášce nebude příslušný k provádění doplňkové mezinárodní rešerše k této přihlášce.
74/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
09.08.2012 | Verlag Dashöfer
(a) ve vztahu k dopravním přestupkům a ve vztahu ke škodám způsobeným motorovým, vozidlem, které náleží, těmto osobám, nebo které je jimi řízeno; (b) ve vztahu k činům, které jsou předmětem trestní nebo civilní jurisdikce a kterých se tyto osoby dopustily mimo rámec výkonu svých pracovních povinností.
75/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
29.07.2011 | Verlag Dashöfer
1 Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách podepsaná v Garchingu dne 22. prosince 2006 byla vyhlášena pod č. 74/2011 Sb. m. s. . S přístupem k Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 10.
69/2002 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě), ve znění účinném k 13.12.2007
01.01.2002 | Verlag Dashöfer
(k 1.1.2006) v článku 97 mění odst. 4 a 5 6/2006 Sb.m.s. (k 1.4.2005) mění pravidla 51 odst. 4 a 54, v pravidle 108 vkládá odst. 4 6/2006 Sb.m.s. (k 1.7.2005) vkládá nové pravidlo 44a 86/2007 Sb.m.s. (k 13.12.2007) mění; novelizovaný text Úmluvy ve sdělení MZV č. 86/2007 Sb.m.s.
94/2002 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
03.09.2002 | Verlag Dashöfer
Těmto pracovním úrazům, ke kterým je nutno přihlédnout, jsou postaveny na roveň ty, ke kterým musí být přihlédnuto jako k úrazům nebo jiným případům podléhajícím odškodnění podle jiných předpisů. (2) Nositel příslušný k odškodnění daného pojistného případu stanoví dávku podle stupně pracovním úrazem (nemocí z povolání) zapříčiněného snížení pracovní schopnosti, ke kterému musí přihlédnout podle právních předpisů pro něj platných.