Plná moc

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně (viz výše).

Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k uzavření smlouvy) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům.

Zmocnění další osoby

Zásadně platí, že zmocněnec je povinen jednat osobně. V určitých případech ale NOZ umožňuje, aby zmocněnec udělil dále plnou moc jiné osobě, která místo něj bude za zmocnitele jednat. Jde o následující případy (viz § 438 NOZ):

  • je-li to se zastoupeným (zmocnitelem) ujednáno,

  • vyžaduje-li to nutná potřeba.

V některých případech možnost dalšího zmocnění stanoví i zvláštní právní předpisy (např. zákon o advokacii).

Vždy však platí, že zmocněnec odpovídá za řádný výběr osoby, kterou dále zmocní.

Pozor!

Ze zastoupení vždy vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému, tj. zmocniteli. Ale pozor! Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Je tedy třeba důsledně dbát na to, aby v případě uzavírání smluv či z jiných právních jednání činěných na základě plné moci bylo zřejmé, že jde o jednání v zastoupení. Pochybení, kdyby namísto zmocnitele byla jako smluvní strana označena osoba zmocněnce, bude mít důsledky v tom, že zmocnitel z takového jednání nebude zavázán.

Příklad

Společnost Alfa, a. s., zmocnila pana Hrdličku k uzavření nájemní smlouvy. Pan Hrdlička nájemní smlouvu uzavřel, ale uzavřel ji vlastním jménem, namísto aby ji uzavřel jménem společnosti Alfa, a. s., a podepsal ji pouze jako její zástupce. Z nájemní smlouvy bude zavázán pan Hrdlička, nikoliv společnost Alfa, a. s. Správně je tedy třeba při uzavírání smlouvy specifikovat zastoupenou smluvní stranu následovně:

Alfa, a. s.

IČO: 123 45 678

se sídlem Kolbenova 12, Praha 9, PSČ 190 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1234

zastoupená na základě plné moci Janem Hrdličkou

Překročení zástupčího oprávnění

Zmocnitel je povinen uvést v plné moci rozsah zástupčího oprávnění. V případě, že zmocnitel překročí zástupčí oprávnění a zmocnitel s tím nesouhlasí, musí to oznámit osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Pokud by to neučinil, pak platí (fikce), že překročení schválil.

NOZ dále stanoví pravidlo, že kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že zmocnil jiného k právnímu jednání, nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.


 

Další vzorové dokumenty a vzory smluv jsou na www.vzorovedokumenty.cz ke stažení během chvíle. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.