Druhy dopisů

Druhy dopisů:

  • osobní dopis – je často chybně zaměňován za soukromý dopis. Jedná se o určité slavnostní, formální sdělení, které se píše při vyjímečných událostech jako jsou například pozvání na akci, jmenování do funkce, speciální poděkování… Osobní dopis píší většinou nadřízení pracovníci svým podřízeným nebo osobám na stejné nebo podobné úrovni. Osobní dopis je vyjímečný vlastnoručním podpisem odesílatele.
  • soukromý dopis – si píší lidé mezi sebou, jde se o různá sdělení rozdílného významu. Soukromý dopis nemá prakticky žádná pravidla pro úpravu. Pokud se jedná o informaci oficiálnějšího rázu (oznámení, kondolence…), může být jako vzor úpravy použit vzor obchodního dopisu.
  • obchodní a úřední dopisy – tyto formy dopisů mají jasná a pevně daná pravidla pro úpravu. Používají se jasná, stručná, srozumitelná sdělení, využíváme ustálené formulace, nikoli však např. slova expresivní, hovorová, citově zabarvená apod. Obchodní dopis by měl být přirozený, jednoznačný, zdvořilý, gramaticky i stylisticky správný, tzn. mimo jiné i bez opakování slov.
  • dopisy fyzických osob právnickým osobám nebo institucím – dopisy, jejichž pomocí se obracíme na nějakou instituci, tj. úřad. Používají se neutrální obraty, nikoliv hovorovou složku jazyka, vyjadřujeme se stručně, přesně, jasně a věcně správně.