Dopis vzor

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – krajská pobočka v Příbrami
referát SSP
Kontaktní pracoviště  Praha-západ, Kartouzská 200/4, Smíchov, 150 00 Praha 5


Ing. Markéta Lazarová
Rovná 376
181 00 Praha 8

V Praze 6. 2. 2014
Spis. zn.: 00000/PZA
Č. j.: 0000000
Vyřizuje: Božena Němcová

Rozhodnutí

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Praha -západ, referát SSP, příslušný k rozhodování podle ustanovení §66 a §73 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 6. 2. 2014 podle ustanovení §30 odst. 1 písm. a) a v návaznosti na ustanovení §49, § 52 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, odejmout Vám dávku státní sociální podpory rodičovský příspěvek ode dne 1. 2. 2014, protože nárok na dávku zanikl 31. 1. 2014.

Účastníci řízení: Ing. Markéta Lazarová, nar. 0. 0. 1900, Rovná 376, 181 00 Praha 8

Odůvodnění: Jelikož Vaše dítě, Jitka Lazarová, nar. 31. 1. 2012, o které pečujete, dosáhlo dne 31. 1. 2014 věku 2 let, není splněna zákonná podmínka nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře. Proto se Vám dávka odnímá.
Rozhodnuto bylo z moci úřední.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu práce a sociálních věci podáním u Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, referátu SSP, kontaktního pracoviště  Praha-západ, Kartouzská 200/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání nemá podle ustanovení §71 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

____________________________
Hana Hejdová

1/1